Diensten

Conditiestaatmeting

Onderhoud, herstelling en vervanging zijn zware kostenposten voor vastgoedeigenaars. Deze kosten zijn vaak hoogdringend en onvoorzien en hebben soms indirecte gevolgen naar gezondheid, veiligheid en arbeidsefficiëntie. Daarom is het interessant om de technische toestand van een onroerend goed te kennen en te weten wat de kosten zijn die op termijn moeten worden gebudgetteerd om een maximaal gebruiksgenot te hebben tegen een minimale kost.

Een professioneel uitgevoerde conditiestaatmeting biedt hier de oplossing. Conditiestaatmeeting is nog maar recent ingevoerd in België, maar zal ongetwijfeld op korte termijn veel aan belang winnen. Sinds kort wordt de methodiek in Vlaanderen gestandaardiseerd volgens de norm NEN 2767, een kwalitatieve norm die reeds toegepast wordt binnen de Vlaamse Overheid.

Optioneel aan de Conditiestaatmeting kan ervoor gekozen worden om de onderhouds- en reparatiekosten op korte en lange termijn in kaart te brengen. Dit gebeurt in een MeerJarenOnderhoudsplan. Zo kan op een correcte wijze een lange termijn budget worden opgemaakt.

Op 1 januari 2018 werden door CeDuBo-VLISOG de eerste erkenningen uitgereikt, o.a. aan Bureau Notermans.

Ook voor de particulier kandidaat koper is de methodiek een meerwaarde. Je krijgt een duidelijk beeld over de kwaliteit van je toekomstig droomhuis. Wij screenen het volledige pand en zorgen ervoor dat die droom geen nachtmerrie wordt.

Brandveiligheid

De veiligheid van gebouwen en daarbij behorend de veiligheid voor de bewoners heeft steeds topprioriteit. Als gebouwbeheerder wil men een brandgevaarlijke situatie te allen tijde voorkomen. Wij helpen u de staat van brandveiligheid van uw vastgoed duidelijk te omschrijven. Het uitvoeren van een inspectie brandveiligheid of een brandscan behoren dan ook tot het building management dat wij aanbieden. Samen met gespecialiseerde partners geven wij u een inzicht in de actuele staat van de brandveiligheid van uw gebouwen, ondersteuning bij naleving van de wettelijke eisen en een overzicht van de gebreken met betrekking tot brandveiligheid. Uiteraard met bijkomende adviezen met betrekking tot de maatregelen ter verbetering van de gebreken.

Asbestinspectie

Ook asbestinspectie maakt deel uit van het goed beheer van gebouwen. Dit kan gaan van een visuele inspectie tot het opstellen van een asbestinventaris. Bij een visuele asbestinspectie wordt getracht de asbestverdachte toepassingen te identificeren. Bij eventuele twijfel kan er ook worden over gegaan tot staalname en aansluitende staalanalyse.

Bij de opmaak van een asbestinventaris wordt overgegaan tot het onderzoeken van de panden met het oog op aanwezigheid van asbest of asbesthoudende toepassingen.

Energie en Duurzaamheid

Energiezuinig bouwen en duurzaamheid nemen een steeds belangrijkere plaats in in de bouwsector. Via de EPB-normen moeten sedert 2006 gebouwen voldoen aan strenge eisen op het vlak van isolatie, energieverbruik, ventiliatie, enz… Via onze partners kunnen wij u helpen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende energie en duurzaamheid. Ook in het kader van de ConditieStaatMeting kunnen wij helpen bij het opzetten van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

Plaatsbeschrijving

Bij het uitvoeren van werken, zowel in het geval van nieuwbouw of renovatie is het belangrijk een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Op die manier zal de eigenaar van een aanpalend goed u niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn/haar gebouw of goed. Voor de aanvang van de werken wordt door ons een gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de bestaande toestand met de bestaande gebreken door middel van een beschrijving en bijbehorende foto’s.

Begeleiding bij oplevering

De oplevering van een gebouw is de procedure van aanvaarding van bouwwerken of verbouwingswerken. Dit gebeurt normaal in twee stappen: de voorlopige en de definitieve oplevering. Aangezien de oplevering van een gebouw een belangrijke stap is in de bouwprocedure is het belangrijk u te laten bijstaan door de juiste personen. Onze experts staan u graag bij in zowel de voorlopige als definitieve oplevering en de afronding van het bouwproces.

Landmeten

De landmeter is de eerste schakel bij vastgoedprojecten of stedenbouwkundige werken. Onze beëdigde landmeters voeren alle topografische opmetingen uit. Wij onderzoeken de haalbaarheid van projectzones en nemen de volledige verkavelingsprocedure voor onze rekening.

Waardebepaling

De waardebepaling van onroerende goederen behoort reeds sedert de oprichting van Bureau Notermans tot één van de speerpunten van de onderneming. Van gronden en woningen tot zeer specifieke onroerende goederen onderzoeken wij de marktwaarde en bepalen deze. Deze schattingen kunnen gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals verkoop, deling, scheiding, schenking, successierechten, inbreng in vennootschappen, …

Afkoppelingen riolering

Sinds 8 november 2004 is het in Vlaanderen verplicht om het afvalwater gescheiden aan te bieden aan de openbare riolering. Dit is zowel het geval bij nieuwbouw als bij de aanleg van een nieuwe riolering op openbaar domein. Het werd voor gemeentebesturen en rioolbeheerders al snel duidelijk dat dit voor vele particulieren geen eenvoudige taak is. Daarom werden hiervoor dan ook afkoppelingsdeskundigen ingeschakeld.

Bureau Notermans stond mee aan de wieg van de afkoppelingsdeskundigen. Nog vooraleer er sprake was van een officiële erkenning van het beroep of de opleidingen tot afkoppelingsdeskundige werd Bureau Notermans reeds ingeschakeld voor het allereerste Vlaamse ontkoppelingsproject. Wij ontwikkelden zelf de vereiste procedures en documenten.

Vandaag, bijna 15 jaren later, is dit systeem uitgegroeid tot de algemeen aanvaarde standaard. Met een tiental medewerkers en zo’n 5.000 adressen per jaar zijn we ondertussen uitgegroeid tot de top in Vlaanderen.

Keuringen riolering

Vanaf 1 juli 2011 moet elke nieuwbouwwoning en elk nieuwbouwproject in Vlaanderen een rioolkeuring ondergaan alvorens de woning kan worden aangesloten op de openbare riolering. Deze keuring van de privé riolering houdt onder andere rekening met een strikte scheiding van regenwater en het hergebruik van de afvalwater, evenals met hergebruik en infiltratie van regenwater.

Bureau Notermans heeft een uitgebreid team van erkende rioolkeurders en beschikt over het nodige materiaal om keuringen uit te voeren in geheel Vlaanderen. Dankzij de uitgebreide kennis en ervaring bij de afkoppelingen hebben wij ook een grote expertise kunnen uitbouwen bij de keuringen.

Voor grote projecten ontwikkelden wij ons principe “wij begeleiden onze klanten naar een gegarandeerd positieve keuring”. Via deze methodiek begeleiden wij het bouwteam via een stappenplan naar een positieve keuring. Dit bespaart bij de oplevering veel kopzorgen, discussies en uiteraard euro’s.

AquaFlanders en Vlario zijn verantwoordelijk voor de keuring. Bent u ontevreden over een keuring door een (AquaFlanders of Vlario erkende) keurder? dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders www.aquaflanders.be of Vlario www.vlario.be een klacht indienen. 

 

Rioleringsstudies

Door de jarenlange ervaring die wij hebben opgedaan zowel bij de rioleringsadviezen als -keuringen, en bij de landmeting kregen we meer en meer vragen rond complexere rioleringsstudies op privé domein. Ondertussen hebben we een portfolio van klanten uitgebouwd waarvoor we deze rioleringsstudies uitvoeren. Het gaat hierbij vaak om grote industriële complexen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, rustoorden, wooncomplexen enz.

De regelgeving, randvoorwaarden en parameters waarbinnen gewerkt moet worden zijn veel strikter geworden. Bureau Notermans kan een klant zowel helpen bij het voorstellen en uitwerken van concrete oplossingen als begeleiden in de administratieve en wettelijke bepalingen.

Wij gaan samen met het bouwteam ook op zoek naar de meest optimale en best passende situatie voor elk project. Wij berekenen welk hergebruik interessant is, hoe de infiltratie en buffering best gebeurt, tekenen en berekenen de leiding tracés en zoeken de perfecte balans tussen economie, ecologie en wetgeving.

Expertise gebouwen

Reeds meer dan 15 jaar is Bureau Notermans een gevestigde waarde in de wereld van de expertises. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de volgende vormen:

Expertise in opdracht van verzekeringsmaatschappijen:

  • Correct begroten van schadecijfers
  • Analyseren van de omstandigheden
  • Technisch en administratief begeleiden en afhandelen van de dossiers

Expertise in opdracht van rechtbanken:

  • Als aangesteld gerechtsdeskundige het exact en correct uitvoeren van de taken opgelegd en de adviezen gevraagd door de rechtbank

Expertise in opdracht van privé-personen of vennootschappen:

  • Het adviseren, begeleiden en informeren van de klant in het geval van schade of conflicten
Expertise zwaar rollend materieel

Een specifieke tak binnen het risico- en expertisemanagement is de expertise met betrekking tot zwaar rollend materieel.